PRIVACY VERKLARING
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op de website www.verdonktrappen.nl en ontvangers van eventuele (online) mailing van Verdonk Trappen.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Verdonk Trappen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op onze website, in (e-mail) correspondentie en telefonisch en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer met tenaamstelling (alleen van toepassing bij facturatie)

MET WELK DOEL EN OM WELKE REDENEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Verdonk Trappen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het inplannen/maken van afspraken met U.
• Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten.
• Het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons kantoor, zoals een goede
• bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden, nieuwsbrief en het aanbieden van verwante
• producten en diensten.
• Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.
• Ter verbetering van onze website.
• Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
• Het afhandelen van uw betaling.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Verdonk Trappen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
• banken (als je anders dan contant betaalt)
• de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt

HET GEBRUIK VAN FOTO’S OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA
Binnen de website van Verdonk Trappen word gebruik gemaakt van beeld waarop de eigendommen van onze klanten geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, social media. Voor het maken en publiceren van foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Verdonk Trappen gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde eigendommen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:
• Als klanten of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
• Verdonk Trappen zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop eigendommen zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
• Verdonk Trappen respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Verdonk Trappen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zodra jij je aanmeld bij onze website wordt automatisch een pop-up getoond dat ook Verdonk Trappen cookies toepast. Via deze pop-up kunt u hiervoor uw toestemming geven. Ook kunt u het plaatsen van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
U kunt uwzelf ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS
Verdonk Trappen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Verdonk Trappen te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Verdonk Trappen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en Wachtwoord, en in sommige gevallen zelfs d.m.v. een extra aanvullende beschermlaag.
• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
• Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend bij indiensttreding.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN, BEPERKEN EN/OF VERWIJDEREN
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
• het laten corrigeren van fouten.
• Het laten beperken van jouw persoonsgegevens.
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
• intrekken van toestemming.
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
• Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om adequate identificatie.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan door Verdonk Trappen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN, TIPS EN/OF KLACHTEN
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contact gegevens.

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Verdonk Trappen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

CONTACTGEGEVENS:
www.verdonktrappen.nl
info@verdonktrappen.nl